Presidents

2016 – 2018
President
Anna Ziomek, MD,  Manitoba